Oppdatert 15.5.2018

1. Omfanget av de generelle vilkårene og betingelsene

1.1. Nokian Dekk AS (”NOKIAN DEKK”) er et selskapet som har spesialisert seg på dekkproduksjon og dekktjenester.

1.2. SnapSkan er en tjeneste der NOKIAN DEKK leverer til sine registrerte brukere måleresultatene på dekkflaten/mønsterdybden og tilbyr dekk- og bilvedlikeholdstjenester når det er nødvendig (heretter kalt "TJENESTEN").

1.3. Disse vilkårene og betingelsene skal gjelde når NOKIAN DEKK tilbyr denne digitale dekkmønstermål-TJENESTEN til forbrukerkunder (heretter kalt "KUNDE").

1.4. Følgende prioritetsrekkefølge skal brukes på vilkår som gjelder for TJENESTEN: (1) ufravikelig lov, (2) spesielle vilkår som er avtalt med KUNDEN og (3) disse generelle vilkårene for TJENESTEN.

1.5. En bindende avtale for TJENESTEN er inngått mellom KUNDEN og NOKIAN DEKK når (1) KUNDEN er registrert i TJENESTEN enten ved (a) å sende en SMS til nummeret oppgitt i TJENESTE-informasjonen (##) eller (b) å registrere seg i TJENESTEN online på: https://www.snapskan.no og når (2) KUNDEN i forbindelse med registrering bekrefter at de godtar disse vilkårene og forplikter seg til å følge dem når de bruker TJENESTEN.

2. Bruk av Tjenesten

2.1. Den tekniske målingen av dekkets overflate/mønsterdybde som trengs for å levere TJENESTEN kan utføres på to alternative måter: (1) KUNDEN kjører over måleapparatet koblet til TJENESTEN (kjøre over en rampe på parkeringsplassen) eller (2) dekkene blir målt av en medarbeider hos en av våre samarbeidspartnere ved bruk av et håndholdt måleapparat.

2.2. Etter at dekkene har blitt målt teknisk, kan KUNDEN begynne å bruke TJENESTEN ved enten (a) å sende en SMS til nummeret oppgitt i TJENNESTE-informasjonen (##) eller (b) ved å registrere seg i TJENESTEN online på: https://www.snapskan.no.

2.3. Når man registrerer seg i TJENESTEN, må KUNDEN oppgi nødvendig kundeinformasjon som også kan inneholde personopplysninger som f.eks. KUNDENS navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse og registreringsnummeret på minst én målt bil.

2.4. KUNDEN har rett til å bruke TJENESTEN så lenge (i) KUNDEN har en aktiv brukerkonto og (ii) oppfyller sine forpliktelser slik de er beskrevet i disse generelle vilkårene, samt andre avtaleforpliktelse de måtte ha i forbindelse med TJENESTEN.

2.5. Som en del av TJENESTEN og/eller i forbindelse med TJENESTEN, kan NOKIAN DEKK tilby KUNDEN andre tjenester eller produkter som de kan måtte betale for. Når KUNDEN registrerer seg i TJENESTEN eller bruker TJENESTEN, kan KUNDEN gi sin tillatelse til at NOKIAN DEKK bruker KUNDENS kontaktinformasjon i TJENESTEN til å sende reklamemeldinger eller annen kommersiell kommunikasjon vedrørende andre produkter eller tjenester til KUNDEN.

2.6. Dersom KUNDEN har gitt sitt samtykke til direkte markedsføring når de bruker TJENESTEN slik det er beskrevet i punkt 2.5, kan også underleverandører NOKIAN DEKK bruker ved levering av TJENESTEN sende tilbud og reklame til KUNDEN om deres egne tjenester og produkter.

2.7. TJENESTEN er operativ og vanligvis tilgjengelig for KUNDEN 24/7, unntatt ved programvareoppdateringer, justeringer og vedlikehold av TJENESTEN, og andre tekniske og operasjonelle årsaker kan unntaksvis føre til forstyrrelser og nedetid i TJENESTEN i løpet av disse tiltakene. KUNDEN godtar at det kan oppstå forstyrrelser og nedetid i TJENESTEN.

2.8. KUNDEN godtar at NOKIAN DEKK kan endre innholdet i TJENESTEN eller erstatte den med nye funksjoner eller funksjonaliteter eller gjøre andre endringer i TJENESTEN eller tjenestekonseptet om nødvendig.

2.9. NOKIAN DEKK har til enhver tid rett til å stenge, blokkere eller innstille TJENESTEN eller begrense bruken dersom f.eks. lover, bestemmelser eller krav fra myndighetene krever dette.

2.10. NOKIAN DEKK vil ikke være ansvarlig, så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, for eventuelle skader, anklager eller kostnader pådratt av KUNDEN på grunn av at TJENESTEN ikke er tilgjengelig eller at TJENESTEN inneholder feil eller forsinkelser.

2.11. Alle opphavs- og andre immaterielle rettigheter knyttet til TJENESTEN tilhører NOKIAN DEKK eller tilknyttede selskaper eller, tilhører lisensgivere eller andre rettighetshavere.

2.12. NOKIAN DEKK gir KUNDEN begrenset tilgang til TJENESTEN for den perioden som er definert i pkt 2.4 og i samsvar med disse vilkårene.

2.13. NOKIAN DEKK overfører eller tildeler ikke noen andre eierrettigheter, immaterielle rettigheter eller andre særlige rettigheter til KUNDEN utover det som uttrykkelig følger av disse vilkårene.

2.14. KUNDEN har ikke rett til å endre, kopiere, publisere, distribuere, sende, selge, lease, låne, overføre, gi tilgang til eller på noen andre måte disponere over TJENESTEN eller pålegge andre tiltak i TJENESTEN eller programvare på annen måte enn det som fremgår av pkt 2.12 og 2.16 vedrørende KUNDENS rettigheter.

2.15. KUNDEN kan heller ikke omvendt konstruere, oversette, ta fra hverandre eller på annen måte undersøke TJENESTEN eller dens programvare for å finne ut av TJENESTENS funksjonalitet.

2.16. Den detaljerte tjenestebeskrivelsen av TJENESTEN er tilgjengelig på TJENESTENS egen nettside på https://www.snapskan.no og på NOKIAN DEKK hovednettside på https://www.nokiantyres.no/snapskan/.

3. Kundens rettigheter og plikter

3.1. KUNDEN har ansvar for å sjekke at (i) de har rett til å utlevere til NOKIAN DEKK og tilknyttede selskaper brukerinformasjon og teknisk informasjon som er nødvendig for TJENESTEN og (ii) at NOKIAN DEKK og tilknyttede selskaper har rett til å bruke denne informasjonen til implementering og utvikling av denne TJENESTEN.

3.2. KUNDEN er ansvarlig for å sjekke at opplysningene de oppgir i TJENESTEN når de registrerer seg, er korrekt, fullstendig og anvendelig for formålet og at de er oppdaterte.

3.3. KUNDEN er ansvarlig for, under hele varigheten av TJENESTEN, å korrigere og oppdatere feilaktig eller endret informasjon i TJENESTEN.

3.4. KUNDEN må umiddelbart varsle NOKIAN DEKK dersom telefonnummeret oppgitt ved registrering i TJENESTEN er endret. KUNDEN må også umiddelbart slette registreringsnummeret dersom KUNDEN ikke lenger eier eller har kontroll over bilen som har dette registreringsnummeret. Formålet med disse tiltakene er å forhindre at ny eier av telefonnummer eller bilen (og registreringsnummeret) bruker KUNDENS kundekonto i TJENESTEN.

3.5. NOKIAN DEKK har aldri ansvar for feilaktig eller ufullstendig KUNDE-informasjon som er registrert og lagret i TJENESTEN, forutsatt at (i) informasjonen er oppgitt av KUNDEN i TJENESTEN eller (ii) informasjonen ellers er innhentet fra KUNDEN eller (iii) KUNDEN har forsømt straks å korrigere eller oppdatere sin informasjon i TJENESTEN.

3.6. KUNDEN har alltid ansvar for forsvarlig oppbevaring og bruk av sine innloggingsdetaljer i TJENESTEN på en sikker måte og ikke gjør dem kjent for tredjeparter eller på annen måte tillater tredjeparter å bruke dem.

3.7. KUNDEN må varsle NOKIAN DEKK straks dersom KUNDEN har grunn til å tro at tredjepart har fått tilgang eller kjennskap til KUNDENS innloggingsdetaljer.

3.8. KUNDEN er ikke fritatt fra ansvar dersom TJENSTEN ble åpnet med KUNDENS enheter eller innloggingsdetaljer eller på annen måte av en tredjepart.

3.9. KUNDEN er ansvarlig for å sikre at smarttelefonen eller mobile enheter de bruker for å få tilgang til TJENESTE-funksjonene virker forsvarlig med hensyn til datasikkerhet og funksjon av TJENESTEN.

3.10. KUNDEN er ansvarlig for å etterleve instrukser fra NOKIAN DEKK med hensyn til bruk av TJENESTEN.

3.11. KUNDEN er til enhver tid ansvarlig for å overholde lover, forskrifter og instrukser fra offentlig myndighet som gjelder TJENESTEN.

3.12. Dersom KUNDEN oppdager noen feil eller funksjonsfeil i TJENESTEN, er det anbefalt at KUNDEN, så snart som mulig, varsler NOKIAN DEKK om dette enten i e-post til snapskan@nokiantyres.com eller på telefon til Vianors kundeservice på telefon til Vianors kunderservice på tel.nr. […] (man-søn 7-21).

4. Ansvar

4.1. NOKIAN DEKK sitt ansvar overfor KUNDEN knyttet til TJENESTEN avgjøres i samsvar med bestemmelser i lovgivning som gjelder vern av forbrukere og på en slik måte at NOKIAN DEKK sitt ansvar alltid begrenses til direkte skade påført KUNDEN som følge av TJENESTEN.

4.2. NOKIAN DEKK skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle indirekte skader eller følgeskader som oppstår som følge av TJENESTEN (eller ved bruk av TJENESTEN) overfor KUNDEN eller eventuelle tredjeparter.

4.3. NOKIAN DEKK skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som har oppstått på grunn av KUNDENS egne feil, utelatelser eller annen uaktsomhet, funksjonsfeil eller maskinfeil på KUNDENS egne enheter, uautorisert bruk av KUNDENS innloggingsdetaljer eller KUNDENS manglende etterlevelse av disse vilkårene eller andre avtalebetingelser eller instrukser som gjelder TJENESTEN.

4.4. NOKIAN DEKK er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av TJENESTEN dersom (i) de er påført av brudd, forsinkelse eller forstyrrelser på telefonlinjer eller andre kommunikasjonsnettverk eller ellers av en teleoperatørtjeneste, (ii) de er påført av forstyrrelser i strøm, vann eller annen infrastruktur på parkeringsplassen eller (iii) de er påført av andre lignende situasjoner som ikke her forårsaket av NOKIAN DEKK.

4.5. NOKIAN DEKK kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av såkalt force majeure-hendelser eller eventuelle lignende hendelser som gjør det umulig eller urimelig vanskelig å levere TJENESTEN. En force majeure hendelse kan være f.eks.: orkan, meteoritt, jordskjelv, flom og andre naturkatastrofer; brann, eksplosjon eller andre ulykker; rastløshet, opprør, mobilisering, terrorisme, krig og andre hendelser knyttet til offentlig orden; handelsforbud, boikott, importforbud, beslagleggelse og andre kommersielle og statlige handlinger; industrielle tiltak og avbrudd i offentlig transport; eller andre lignende uventede eller særlige hendelser og omstendigheter.

4.6. For å kunne kreve erstatning, må KUNDEN underrette NOKIAN DEKK om kravet de har vedrørende TJENESTEN innen rimelig tid og senest innen fjorten (14) dager etter at skaden oppstod. Slike varsler kan gjøres skriftlig eller via e-post til snapskan@nokiantyres.com.

4.7. KUNDEN er ansvarlig for skader forårsaket av TJENESTEN overfor NOKIAN DEKK dersom slik skade følger av KUNDENS feil eller utelatelse eller KUNDENS manglende overholdelse av sine avtaleforpliktelser eller andre instrukser som gjelder bruk av TJENESTEN.

4.8. I tilfelle av skade eller trussel om skade, må KUNDEN ta nødvendige skritt som rimelig kan forventes i en slik situasjon eller som NOKIAN DEKK krever av KUNDEN for å hindre eller begrense skaden.

4.9. Det som er nevnt under dette punkt 4 om ansvarsbegrensning, gjelder ikke dersom skade på TJENESTEN skyldes grov uaktsomhet eller bevisst handling.

5. Suspensjon og oppsigelse av tjenesten

5.1. KUNDEN kan si opp TJENESTEN når som helst på TJENESTENS nettside på https://www.snapskan.no og/eller ved å slette informasjonen sin på https://www.snapskan.no/opt-out.

5.2. KUNDENS rett til å bruke TJENESTEN opphører umiddelbart etter at KUNDEN har sagt opp TJENESTEN eller slettet sin informasjon som beskrevet i pkt. 5.1.

5.3. NOKIAN DEKK kan umiddelbart suspendere eller avslutte KUNDENS bruk av TJENESTEN, og stenge KUNDENS brukerkonto for TJENESTEN permanent eller midlertidig, hvis KUNDEN vesentlig bryter disse vilkårene, eller på annen måte bruker TJENESTEN på en måte som kan forårsake skade på TJENESTEN, NOKIAN DEKK eller tredjepart.

5.4. Oppsigelsen/opphøret av TJENESTEN skal ikke påvirke KUNDENS ansvar som er oppstått før TJENESTEN avsluttes, eller før personopplysningene slettes.

5.5. KUNDENS brukerinformasjon og brukerkonto vil bli fjernet fra TJENESTEN så snart som mulig etter at kundeforholdet har opphørt og senest fem (5) år etter at KUNDEN sist logget seg på TJENESTEN (passivitet), med mindre gjeldende lover krever at NOKIAN DEKK oppbevarer informasjon lenger.

6. Behandling av personopplysninger

6.1. NOKIAN DEKK behandler personopplysninger i TJENESTEN i tråd med personvernforordningen (GDPR) og bestemmelsene i gjeldende personvernlovgivning.

6.2. NOKIAN DEKK forplikter seg til å behandle alle personopplysninger i TJENESTEN med særlig forsiktighet.

6.3. NOKIAN DEKK behandler personopplysninger knyttet til TJENESTEN for det formålet å implementere og utvikle TJENESTEN, kundekommunikasjon og markedsføring.

6.4. NOKIAN DEKK sin behandling av personopplysninger i tilknytning til TJENESTEN er beskrevet mer utførlig i SnapSkans Personvernerklæring som er tilgjengelig på TJENESTENS nettside på https://www.snapskan.no/terms eller på NOKIAN DEKK nettside på https://www.nokiantyres.no/privacy-statement/.

6.5. Før registrering og bruk av TJENESTEN må KUNDEN lese gjennom SnapSkans Personvernerklæring og samtykke i behandling av sine personopplysninger for det formålet som er angitt i Personvernerklæringen og i samsvar med vilkårene i Personvernerklæringen.

6.6. Som angitt i Personvernerklæringen, kan KUNDEN til enhver tid slette sine personopplysninger i TJENESTEN ved å sende en forespørsel om sletting på TJENESTENS nettside på https://www.snapskan.no/opt-out. TJENESTEN vil også umiddelbart opphører ved sletting av personopplysninger, som beskrevet i pkt. 5.1 i disse vilkårene.

6.7. KUNDEN kan trekke tilbake sitt samtykke til direkte markedsføring. Dette kan påvirke hvordan KUNDEN kan bruke TJENESTEN og kan resultere i at KUNDEN ikke lenger har tilgang til TJENESTEN.

7. Direkte markedsføring

7.1. NOKIAN DEKK kan sende kundeinformasjonom TJENESTEN og på bakgrunn av KUNDENS særlige samtykke, også markedsinformasjon om NOKIAN DEKK sine andre tjenester og produkter. Etter å innhentet slikt samtykke kan NOKIAN DEKK også dele KUNDENS informasjon med tilknyttede selskaper med virksomhet knyttet til NOKIAN DEKK sin virksomhet, der de tilknyttede selskapene i så fall kan sende tilbud og reklame om sin virksomhet til KUNDEN.

7.2. KUNDEN kan også trekke tilbake sitt samtykke til direkte markedsføring ved å klikke på linken i meldingen eller ved å kontakte NOKIAN DEKK i e-post på: snapskan@nokiantyres.com.

7.3. Tilbaketrekking av samtykke til direkte markedsføring påvirker ikke NOKIAN DEKK sine rettigheter til å sende andre meldinger i e-post eller på andre måter til KUNDEN som er påkrevet for å håndtere eller levere TJENESTEN.

8. Endringer og overføring av rettigheter

8.1. NOKIAN DEKK kan ensidig og etter eget skjønn endre disse vilkårene for TJENESTEN. Slike eventuelle endringer vil bli sendt KUNDEN på forhånd. Oppdaterte, gjeldende vilkår finnes på TJENESTENS nettside på https://www.snapskan.no og på NOKIAN DEKK sin nettside på https://www.nokiantyres.no/snapskan/.

8.2. Dersom KUNDEN forsetter å bruke TJENSESTEN etter at å ha blitt informert om endringer i vilkårene og/eller informasjon om slike endringer har vært publisert på ovennevnte nettsider, anses KUNDEN for å ha godtatt endringene i TJENESTE-vilkårene.

8.3. NOKIAN DEKK har rett til å overføre rettigheter som oppstår som følge av TJENESTEN og disse vilkårene til andre selskaper innen konsernet og/eller til tredjepart helt eller delvis, uten KUNDENS tillatelse.

8.4. NOKIAN DEKK har rett til uten begrensning å bruke underleverandører og tredjepartsleverandører ved implementering og utvikling av TJENESTEN.

8.5. KUNDEN har ikke rett til å overføre sine rettigheter knyttet til disse vilkårene til en tredjepart uten forhåndssamtykke fra NOKIAN DEKK.

9. Gjeldende rett og verneting

9.1. The laws of Finland, with the exclusion of any provisions regarding choice of law, shall apply to the SERVICE contract between CUSTOMER and NOKIAN DEKK.

9.2. Eventuelle tvister og/eller krav som oppstår i tilknytning til TJENESTEN skal løses i minnelighet, fortrinnsvis ved forhandling mellom KUNDEN og NOKIAN DEKK

9.3. Dersom KUNDEN og NOKIAN DEKK ikke klarer å løse konflikten ved forhandling, kan KUNDEN bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget og be om en skriftlig avgjørelse fra utvalget. Forbrukertvistutvalgets avgjørelse er ikke bindende for NOKIAN DEKK.

9.4. Tvister som oppstår i tilknytning til TJENESTEN kan også løses ved alminnelig domstol der NOKIAN DEKK har sitt verneting (domstol) eller der KUNDEN har sitt permanente bostad, jfr. tvisteloven.

10. Kundeservice og kontaktinformasjon

10.1. Kontaktinformasjon til NOKIAN DEKK kundeservice finnes i den tekniske dekkrapporten som leveres KUNDEN som en del av TJENESTEN i tillegg til på TJENESTENS nettside: https://www.snapskan.no.

Back